• Matura 2023

    • 07.02.2023 15:35

    • HARMONOGRAM PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

     Matura – Egzamin podstawowy pisemny
      
     Język polski 53 osoby 04.05.2023 godz. 9:00
     Język angielski 52 osoby 05.05.2023 godz. 9:00
     Matematyka 60 osób 08.05.2023 godz. 9:00     Matura – Egzamin rozszerzony pisemny
      
     Język angielski 51 osób 09.05.2023 godz. 9:00
     Biologia 1 osoba 11.05.2023 godz. 9:00
     Matematyka 2 osoby 12.05.2023 godz. 9:00
     Geografia 1 osoba 16.05.2023 godz. 9:00
     Język polski 2 osoby 17.05.2023 godz. 9:00
     Historia 1 osoba 18.05.2023 godz. 9:00
     Fizyka 1 osoba 19.05.2023 godz. 9:00
     Historia sztuki 1 osoba 19.05.2023 godz. 14:00
     Informatyka 1 osoba 22.05.2023 godz. 9:00

      
    • więcej
    • Deklaracje maturalne 2023

    • 02.02.2023 11:17
    • DEKLARACJE MATURALNE 2023

     Szanowni absolwenci ZSH i ZST w Sopocie
     Deklaracje do egzaminu maturalnego maj 2023 prosimy składać osobiście w sekretariacie w budynku szkoły.
     Sopot, ul. Wejherowska 1, tel. 58 551 11 92
     W wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszym kontakcie ze szkołą - można składać deklarację w formie elektronicznej na maila sekretariat@zstsopot.pl.
     Przyjęcie deklaracji wysłanej drogą elektroniczną musi być potwierdzone przez szkołę macierzystą.


     WAŻNE INFORMACJE

     W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:
     1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
      1. 1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
      2. 2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
     2. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
      1. 1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
      2. 2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
      3. 3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
      4. 4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
     Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r.‎
     1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).
     2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.
     Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.
     1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca.
     2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.
     Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.
     Termin poprawkowy – 21–22 sierpnia 2023 r.‎
     1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
     2. Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia‎.
     Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

     OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY
     1. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:
      1. 1) przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
     2) w latach ubiegłych (2005–2022) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).
     1. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.
     2. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
     3. Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
     4. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
     5. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
     6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lubprzedmiotów po 7 marca 2023 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2023 r.
     Opłatę za egzamin należy dokonywać na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku:
     NBP O/O Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000


     DOSTOSOWANIE FORM I WARUNKÓW
     EGZAMINU MATURALNEGO
      Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎
     • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
     • słabosłyszącym
     • niesłyszącym
     • słabowidzącym
     • niewidomym
     • z afazją
     • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
     • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk
     • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)
     • obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
     • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
     • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
     • z chorobami przewlekłymi
     • chorym lub niesprawnym czasowo
     • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
     • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
     • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
     • z zaburzeniami komunikacji językowej
     • z zaburzeniem widzenia barw.
     Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎
    • więcej
    • Uwaga absolwenci - ważne informacje.

    • 25.08.2021 13:16
    • Od  2021 roku nie ma egzaminu maturalnego w „starej” formule. Absolwenci szkół, którzy nie zdali egzaminu maturalnego w „starej” formule, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.
      

     Egzamin ustny

     W roku szkolnym 2021/2022 egzaminy ustne nie odbędą się.
      

     W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej.

     Zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2022 r.
     W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

     Osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego (w formule 2015) i zaliczyły wszystkie pisemne egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), maja prawo do 31 maja 2022 roku złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 30.) bez przystępowania do niezdanych egzaminów ustnych oraz obowiązkowego (w poprzednich latach) przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
    • więcej
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie