• Deklaracje maturalne 2022

    • 01.09.2021 16:22
    • Szanowni absolwenci ZSH w Sopocie

     Deklaracje do egzaminu maturalnego maj 2022 prosimy składać osobiście w sekretariacie w budynku szkoły.

     Sopot, ul. Wejherowska 1, tel. 58-5513995

     Proszę pamiętać o zachowaniu reżimu i obostrzeń sanitarnych.

     W wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszym kontakcie ze szkołą - można składać deklarację w formie elektronicznej na maila sekretariat@zstsopot.pl.

     Przyjęcie deklaracji wysłanej drogą elektroniczną musi być potwierdzone przez szkołę macierzystą.

     Sytuacja może ulec zmianie w wyniku pogorszenia się sytuacji epidemicznej związanej z pandemią COVID-19.

    • więcej
    • Uwaga absolwenci - ważne informacje.

    • 25.08.2021 13:16
    • Od  2021 roku nie ma egzaminu maturalnego w „starej” formule. Absolwenci szkół, którzy nie zdali egzaminu maturalnego w „starej” formule, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.
      

     Egzamin ustny

     W roku szkolnym 2021/2022 egzaminy ustne nie odbędą się.
      

     W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej.

     Zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2022 r.
     W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

     Osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego (w formule 2015) i zaliczyły wszystkie pisemne egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), maja prawo do 31 maja 2022 roku złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 30.) bez przystępowania do niezdanych egzaminów ustnych oraz obowiązkowego (w poprzednich latach) przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
    • więcej
    • Opłata za egzamin maturalny

    • 25.08.2021 13:00
    • Absolwent wnosi opłatę za egzamin maturalny z każdego przedmiotu dodatkowego i obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej zdawany po raz trzeci i kolejny albo za egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłosił        w deklaracji, ale do niego nie przystąpił.


     Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy - niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

     W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2022 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2022 r.

     W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, opłacany przedmiot, oraz 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.

     Opłatę za egzamin należy dokonywać na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: 
     NBP O/O Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

     http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-maturalny/oplata-za-egzamin

    • więcej
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie