• Informacje ogólne

    • Szanowni Kandydaci i Rodzice,

      Zespół Szkół Technicznych prowadzi rekrutację na rok szkolny 2022/23 do następujących klas:

     - technik logistyk

     - technik hotelarstwa

     - technik eksploatacji portów i terminali

     - technik informatyk

      

     Regulamin_rekrutacji_2022/23

      

     Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej należy wypełnić na stronie: 

     https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

      

     PODRECZNIK_DLA_KANDYDATA__CZESC_I.pdf.pdf

     PODRECZNIK_DLA_KANDYDATA_-_aktywna_SP__CZESC_I.pdf.pdf

      

      

     Regulamin rekrutacji

     dla absolwentów szkoły podstawowej
     do Zespołu Szkół Technicznych w Sopocie

     im. Danuty Siedzikówny „Inki”

     w roku szkolnym 2022/2023

      

      

     Podstawa prawna:

      

     1. Zarządzenie Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 roku  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023.

      

     1. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.) - art. 154 ust. 1 pkt. 2; art.148.

      

     1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.2021 poz.1525)

      

      

      

     Na rok szkolny 2022/2023

      będzie prowadzona rekrutacja do następujących klas:

     1. Technikum Nr 1 - 5 letnie

     1 oddział – technik hotelarstwa

     1 oddział -  technik informatyk

     1 oddział – technik logistyk

     1 oddział – technik eksploatacji portów i terminali

      

      

     I. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

      

     1. Zgłoszenia   kandydatów odbywają się poprzez stronę internetową
      www.nabor-pomorze.edu.com.pl
       lub www.nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat    dostępną od 16 maja 2022 r. 

     Wydrukowany wniosek w formie papierowej i podpisany przez opiekunów prawnych i kandydata należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz.15.00

      

     1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej mają kandydaci z największą liczbą punktów. 

      

     1. W przypadku równej liczby punktów preferencje w przyjęciu otrzymują kolejno:

      

     a/ kandydat mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; 

      

     b/ kandydat spełniający jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą .

      

     1.   Kandydatów do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą, (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń  takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

      

     1.  Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje § 2 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361).

      

     II. Kwalifikacje kandydatów do pięcioletniego technikum

      

     Podstawą przyjęcia kandydata do klasy pierwszej technikum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:

     1. 100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte 
      w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu: 

                    a/wynik procentowy z j. polskiego  x 0,35

     b/ wynik procentowy z matematyki  x 0,35

     c/ wynik procentowy z języka obcego nowożytnego  x 0,3

      

     1. 100 punktów – punkty uzyskane za świadectwo:

     a/ oceny z języka polskiego i trzech wskazanych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły - max 72 punktów

     b/ szczególne osiągnięcia ucznia  wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej  -  max 18 punktów

     c/ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  - 7 punktów .

     d/ aktywność na rzecz innych ludzi (np. wolontariat)  -  3punkty.

      

     III. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do technikum.

      

     1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne wybrane przez szkołę do punktacji:

      

     Symbol klasy

      

     Nazwa klasy/ zawód

      

     Przedmioty, z których, w procesie rekrutacji,  oceny są punktowane

     1h

     Technik hotelarstwa.

     język polski

     język angielski

     geografia

     matematyka

     1ti 

     Technik Informatyk.

     język polski

     język angielski

     matematyka

     informatyka

     1tl

     Technik logistyk.

     język polski

     język angielski

     geografia

     matematyka

     1p

      

      

     Technik eksploatacji portów i terminali.

     język polski

     język angielski

     matematyka

     informatyka

      

     1. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów wymieniowych wyżej:

     celujący:              

     18 punktów.

     bardzo dobry:  

     17 punktów.

     dobry :                 

     14 punktów.

     dostateczny :  

     8 punktów.

     dopuszczający :

     2 punkty.

      

      

     1. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

      

     A. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

     1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
     2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
     3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaję   się 5 punktów.

      

     B. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim zorganizowanym przez  kuratora oświaty:

     1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się  10 punktów,
     2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -

     7 punktów,

     1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -

     5 punktów,

     1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
     2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
     3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty.

      

     C. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych, innych niż wymienione  w pkt A i B, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie na szczeblu: 

     1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
     2. krajowym - 3 punkty,
     3. wojewódzkim - 2 punkty,
     4. powiatowym -   1 punkt.

      

     1. Gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie szkoły podstawowej , sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach A, B, C, ale maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów (jak wymieniono w pkt.II.2.b Regulaminu).

      

     1. Wykaz konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego można odnaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

      

     1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich  olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w Regulaminie.

      

      

      

     I V.           Harmonogram rekrutacji

      

     Kandydaci do  technikum muszą złożyć następujące dokumenty:

      

     1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. Wniosek należy wypełnić na stronie:

      https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/ Następnie należy go wydrukować i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów oraz kandydatów dostarczyć do szkoły do sekretariatu .

      

     1.  Wniosek może być składany w ramach rekrutacji elektronicznej, jeżeli właściwy system naboru
      zapewnia dostęp do wniosku, którego forma jest przewidziana przepisami prawa zwartymi w
      ustawie o systemie oświaty.

      

     1. Kopię/ oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty.

      

     1. Odpis aktu urodzenia (kserokopia).

      

     1. Dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem.

      

     1.  Dokumenty pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jeżeli rodzic zdecyduje o ich
      przekazaniu.

      

     1. Ankieta dla kandydata - pobrana z sekretariatu szkoły.

      

     1. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie do lekarza medycyny pracy kandydaci zakwalifikowani do technikum pobierają z sekretariatu szkoły).

      

      


     Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz

     postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
     szkół ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego

     na rok szkolny 2022/2023

      

     Lp.

      

     Czynności

     Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

      

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Składanie wniosku o przyjęcie do Technikum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

      

     od 16 maja 2022r.

      

     do 20 czerwca 2022r.

     do godz. 15.00

     od 2 sierpnia 2022r.

      

     do 5 sierpnia 2022r.

     2. 

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Technikum o  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

      

     od 24 czerwca 2022r.

     do 13 lipca 2022 r.    

     do godz.15.00  

      

      

      

      

      

     ------------------------

     3. 

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
     o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w  tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

      

     do 13 lipca 2022r.
      

      

     5 sierpnia 2022r.

     4.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
     o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i
     dokumentów potwierdzających spełnianie przez
     kandydata warunków lub kryteriów branych pod
     uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
     okoliczności zweryfikowanych przez wójta
     (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w
     oświadczeniach.

     do 20 lipca 2022r.

     13 sierpnia 2022r.

     5. 

      

     Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

      

      21 lipca 2022r. 

     16 sierpnia 2022r.

     6.

     Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie .

     od 16 maja 2022r.

        do 25 lipca 2022r.

     od 2 sierpnia 2022r.

     do 12 sierpnia 2022r.

     7. 

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Technikum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia   o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one
     złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
     szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku
     szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
     także zaświadczenia lekarskiego zawierającego
     orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
     do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz
     odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku
     przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
     pojazdami i orzeczenia psychologicznego o
     braku przeciwwskazań psychologicznych do
     kierowania pojazdem.

     od 22 lipca  2022r.

      

     do 28 lipca 2022r.

     do godz.15.00

      

     od 17 sierpnia 2022r.

      

     do 22 sierpnia 2022r.

     do godz. 15.00

      

     8.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .

      

     29 lipca 2022 r. 

     do godz. 14.00

      

     23 sierpnia 2022r.

     9.

     Poinformowanie przez dyrektora szkoły
     ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie
     wolnych miejsc w szkole.

      

     29 lipca 2022 r. 

      

      

     23 sierpnia 2022r.

     10

     Opublikowanie przez właściwego Kuratora
     oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w
     szkołach ponadpodstawowych.

     do 1 sierpnia 2022r.

     24 sierpnia 2022r.

      

     V. Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

     1. W terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata szkoły.
     2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
     3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
     4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

      

     Dodatkowe informacje:
     1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


     2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz
     przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie