język angielski LCCI

 

Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca                Sopot, dn. 18 września 2018 r.

Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

 

Ogłoszenie nr 09/09/2018/K

o naborze  na kurs języka angielskiego LCCI ENGLISH FOR BUSSINES

 

Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Kurs języka angielskiego LCCI ENGLISH FOR BUSSINES

 

Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

Kurs  skierowany jest do  uczniów  klas 3 , kształcących się w branży „Turystyka, Sport i Rekreacja” oraz „Transport, logistyka, motoryzacja”, w następujących zawodach:

 • technik obsługi turystycznej,
 • technik hotelarz,
 • technik logistyk,
 • technik  eksploatacji portów i terminali.

 

Termin rekrutacji : 19 - 21 września 2018 r. do godziny 12.00. 

Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
 3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
 4. Załączniki  nr 2, 3, 4 i 5

 

Kurs składa się z 60 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

Miejsce realizacji kursu  - sala szkolna w budynku ZSH w Sopocie, ul.  Kościuszki 18 / 20.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu –  24 września 2018 r.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie projektu, codziennie w godzinach 9.00-12.00

lub u szkolnego koordynatora kursów – p. Bożeny Jaskulskiej.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
  ul. Wejherowska 1
  81-814 Sopot

  adres korespondencyjny, tymczasowa siedziba:
  ul. Kościuszki 18/20
  81-704 Sopot
 • 58 551 11 92