Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa

Tytuł projektu: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca              
Sopot, dn. 06 grudnia 2018 r.

Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej

Nr umowy: RPPM.03.03.01-22-0009/16

Okres realizacji projektu: 15-12-2016/14-10-2021

 

Ogłoszenie nr 14/12/2018/K  o naborze na

Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa – Basic Safety Training.

 

 

Zespół Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie ogłaszają nabór uczniów Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' na Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa – Basic Safety Training ( kurs  niezbędny do pracy dla członków załóg statków morskich).

 

Kurs organizowany jest w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Regulaminu organizacji kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego w Projekcie „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

Kurs  skierowany jest do  pełnoletnich uczniów  klas  3 i 4 , kształcących się w branży „Transport, Logistyka i Motoryzacja” oraz „Turystyka, Sport i Rekreacja”, w następujących zawodach:

 • technik logistyk
 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej

Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs będą mieli uczniowie którzy odbyli bądź są w trakcie odbywania stażu zawodowego. Uczestnicy kursu powinni posiadać bardzo dobrą umiejętność pływania.

 

Termin rekrutacji : 07 – 11. 12. 2018 r. do godziny 12.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uczniowie zainteresowani udziałem w kursie zobowiązani są przedłożyć w sekretariacie projektu (sekretariacie ZSH Sopot w budynku przy ulicy Niepodległości 749) następujące dokumenty:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) lub nr legitymacji szkolnej
 3. Oświadczenie o złożeniu zał. 2, 3, 4 i 5 podczas rekrutacji do poprzedniej formy wsparcia (Załącznik nr 10) lub
 4. Załączniki nr 2,3,4 i 5.

 

Kurs składa się z 67,5 godz.  (60 minut) zajęć teoretycznych i  zajęć praktycznych.

Miejsce realizacji kursu  - w Ośrodku Szkoleń Ratownictwa Morskiego w Gdyni.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu – grudzień  2018 r.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
  ul. Wejherowska 1
  81-814 Sopot

  adres korespondencyjny, tymczasowa siedziba:
  ul. Kościuszki 18/20
  81-704 Sopot
 • 58 551 11 92