• Informacje ogólne

    • 23.08.21_Lista_kandydatow_przyjetych_i_nieprzyjetych_w_postepowaniu_rekrutacyjnym

      23.08.21_Lista_przyjetych_technik_informatyk

     23.08.21_Lista_przyjetych__technik__hotelarstwa

     23.08.21_Lista_przyjetych_technik_logistyk

     23.08.21_Lista_przyjetych_eksploatacja_portow_i_terminali

      

      

      

     Szanowni Kandydaci i Rodzice,

     Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej należy wypełnić na stronie: 

     https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

      

     Komunikat dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

     Szanowni Państwo Dyrektorzy
     szkół ponadpodstawowych
     województwa pomorskiego

     W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku informacjami o podawaniu przez szkoły w regulaminie rekrutacji progu punktowego z góry ograniczającego dostęp do rekrutacji ubiegającym się o przyjęcie kandydatom z niższą liczbą punktów informuję, że jest to sprzeczne z zasadami rekrutacji określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080), w tym z art. 14 ust. 1 pkt 2 stanowiącym o tym, że szkołą publiczną jest szkoła, która przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

     Zgodnie z opublikowanymi przez Ministra Edukacji i Nauki Terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022, 22 lipca 2021 r. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych
     i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
     w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia (art. 158 ust. 4 ww. ustawy).

     Pomorski Kurator Oświaty
     Małgorzata Bielang

      

     Regulamin 2021 - 2022

      

     PODRECZNIK_DLA_KANDYDATA__CZESC_I.pdf.pdf

     PODRECZNIK_DLA_KANDYDATA_-_aktywna_SP__CZESC_I.pdf.pdf

      

     Regulamin rekrutacji

     dla absolwentów szkoły podstawowej
     do Technikum Nr 1 w Sopocie im. Danuty Siedzikówny „Inki”

     w roku szkolnym 2021/2022

      

      

     Podstawa prawna:

     1. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.) - art. 154 ust. 1 pkt. 2; art.148.

      

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).

      

     1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem      COVID-19.

      

     1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      

     1. Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe w roku szkolnym 2021/2022

      

     Na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona rekrutacja do następujących szkół:

     1. Technikum Nr 1 - 5 letnie

     1 oddział – technik hotelarstwa

     1 oddział -  technik informatyk

     1 oddział – technik logistyk

     1 oddział – technik eksploatacji portów i terminali

     1 oddział – technik żywienia i usług gastronomicznych

     1 oddział – technik programista

     1. Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia

     1 oddział - kucharz

      

     I. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

      

     1. Zgłoszenia   kandydatów odbywają się poprzez stronę internetową
      www.nabor-pomorze.edu.com.pl
       lub www.nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat    dostępną od 17 maja 2021 r. 

     Wydrukowany wniosek w formie papierowej i podpisany przez opiekunów prawnych i kandydata należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00

      

     1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej mają kandydaci z największą liczbą punktów. 

      

     1. W przypadku równej liczby punktów preferencje w przyjęciu otrzymują kolejno:

      

     a/ kandydat mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; 

      

     b/ kandydat spełniający jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą .

      

      II. Kwalifikacje kandydatów do pięcioletniego technikum

      

     Podstawą przyjęcia kandydata do klasy pierwszej technikum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:

     1. 100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte 
      w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu: 

                    a/wynik procentowy z j. polskiego  x 0,35

     b/ wynik procentowy z matematyki  x 0,35

     c/ wynik procentowy z języka obcego nowożytnego  x 0,3

      

     1. 100 punktów – punkty uzyskane za świadectwo:

     a/ oceny z języka polskiego i trzech wskazanych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły - max 72 punktów

     b/ szczególne osiągnięcia ucznia  wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej  -  max 18 punktów

     c/ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  - 7 punktów .

     d/ aktywność na rzecz innych ludzi (np. wolontariat)  -  3punkty.

      

     III. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do technikum.

      

     1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne wybrane przez szkołę do punktacji:

      

     Symbol klasy

      

     Nazwa klasy/ zawód

      

     Przedmioty, z których, w procesie rekrutacji,  oceny są punktowane

     1h

     Technik hotelarstwa.

     język polski

     język angielski

     geografia

     matematyka

     1ti 

     Technik Informatyk.

     język polski

     język angielski

     matematyka

     informatyka

     1tl

     Technik logistyk.

     język polski

     język angielski

     geografia

     matematyka

     1p

      

      

     Technik eksploatacji portów i terminali.

     język polski

     język angielski

     matematyka

     informatyka

     1tż

      

      

      

     Technik żywienia i usług gastronomicznych.

     język polski

     język angielski

     matematyka

     biologia

     1 tp

     Technik programista.

     język polski

     język angielski

     matematyka

     informatyka

     1k

      

      

     Branżowa Szkoła

      I Stopnia  - kucharz

     język polski

     język angielski

     geografia

     biologia

      

     1. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów wymieniowych wyżej:

     celujący:              

     18 punktów.

     bardzo dobry:  

     17 punktów.

     dobry :                

     14 punktów.

     dostateczny :  

     8 punktów.

     dopuszczający :

     2 punkty.

      

      

     1. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

      

     A. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

     1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
     2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
     3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaję   się 5 punktów.

      

     B. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim zorganizowanym przez  kuratora oświaty:

     1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się  10 punktów,
     2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -

     7 punktów,

     1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -

     5 punktów,

     1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
     2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
     3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty.

      

     C. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych, innych niż wymienione  w pkt A i B, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie na szczeblu: 

     1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
     2. krajowym - 3 punkty,
     3. wojewódzkim - 2 punkty,
     4. powiatowym -   1 punkt.

      

     1. Gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie szkoły podstawowej , sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach A, B, C, ale maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów (jak wymieniono w pkt.II.2.b Regulaminu).

      

     1. Wykaz konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego można odnaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
     2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich  olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w Regulaminie.

      

      

      

     I V.           Harmonogram rekrutacji

      

     Kandydaci do  technikum musza złożyć następujące dokumenty:

      

     1. Podanie – wydruk z programu elektronicznego naboru do szkół.
     2. Kopię/ oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty.
     3. Odpis aktu urodzenia (kserokopia).
     4. Dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem.
     5. Ankieta dla kandydata - pobrana z sekretariatu szkoły.
     6. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie do lekarza medycyny pracy kandydaci zakwalifikowani do technikum pobierają z sekretariatu szkoły).

      

     Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

      

     Lp.

      

     Czynności

     Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

      

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Składanie wniosku o przyjęcie do Technikum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

      

     od 17 maja 2021r.

      

     do 21 czerwca 2021r.

     do godz. 15.00

     od 3 sierpnia 2021r.

      

     do 5 sierpnia 2021r.

     2. 

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Technikum o  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

      

     od 25 czerwca 2021 r.  

      

     do 14 lipca 2021 r. 

     do godz.15.00  

      

      

      

      

      

     ------------------------

     3. 

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
     o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę.

     do 14 lipca 2021r.
      

      

     5 sierpnia 2021r.

     4. 

      

     Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

      

      22 lipca 2021r. 

     16 sierpnia 2021r.

     5. 

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Technikum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia   o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     od 23 lipca  2021r.

      

     do 30 lipca 2021r.

     do godz.15.00

      

     od 17 sierpnia 2021

      

     do 20 sierpnia 2021

     do godz. 15.00

      

     6.

     Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie .

     od 17 maja 2021r.

        do 26 lipca 2021r.

     od 3 sierpnia 2021r.

     do 13 sierpnia 2021r.

     7.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .

      

     2 sierpnia 2021 r. 

     do godz. 14.00

      

     23 sierpnia 2021r.

     8.

     Składanie podań do dyrektora Technikum w sprawie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej.

     do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

      

      

     9. 

     Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc jeśli takie będą. 

       2 sierpnia 2021 r.

     23 sierpnia 2021r.

      

     V. Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

     1. W terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata szkoły.
     2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
     3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
     4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

      

      

      

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie