Szanowni Kandydaci i Rodzice,

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej należy wypełnić na stronie:

www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

 

Regulamin rekrutacji Technikum nr 1

Regulamin rekrutacji Branżowa Szkoła I stopnia

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2018/2019:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, szkół policealnych, szkół  dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od  14 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.

od  13 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. do godz.12.00

 

2.

Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu o którym mowa w art. 20 g ust. 1a, art.,

Od  14 maja 2018 r. do  6 czerwca 2018 r.

 

 

Od 13 lipca 2018 r.  godz.12.00 do  17 lipca 2018r.  godz.12.00

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach  sprawdzianu oraz prób sprawności fizycznej

Do 8 czerwca 2018  r.

 

17 lipca 2018 r. do godz.15.00

 

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum)

od  22 czerwca 2018 r. od godz.12.00 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

 

 

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 5 lipca 2018 r. do godz.15.00

 

do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 6 lipca 2018 r. do godz.12.00

 

27 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00

 

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe

skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów

zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata

oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 6 lipca 2018 r. od godz.12.00 do 9 lipca 2018 r. do godz.15.00

od 27 sierpnia 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

ponadgimnazjalnej

od dnia 6 lipca 2018 r od godz.12.00 do 11 lipca 2018 r. do godz.15.00

 

od 27 sierpnia 2018 r. od godz. 12.00 do 30 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00

 

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2018 r. od godz.12.00

 

31 sierpnia 2018 r. od godz. 12.00

 

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

niezwłocznie, nie później niż  do 13 lipca 2018 r. do godz. 15.00

 

niezwłocznie  nie później niż  do 31 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 

 

 


 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
    81-704 Sopot
    ul. Kościuszki 18/20
  • 58 551 11 92