Szanowni Kandydaci i Rodzice,

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej należy wypełnić na stronie: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

 

PODRECZNIK_DLA_KANDYDATA__CZESC_I.pdf.pdf

PODRECZNIK_DLA_KANDYDATA_-_aktywna_SP__CZESC_I.pdf.pdf

 

Rekrutacja odbywa się w dotychczsowej siedzibie szkoły: ul. Kościuszki 18/20 w Sopocie.

Nauka będzie odbywać się już w nowej siedziebie szkoły ul. Wejherowska 1 w Sopocie.

 

Regulamin rekrutacji

 


REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych pięcioletniego Technikum Nr 1 w Sopocie 
im. Danuty Siedzikówny „INKI”

w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie:

1/ art. 134 ust.1 pkt 1, ust.2 -4 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)

2/ rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół , placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737)

3/ zarządzenia Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020r. 

  4/ § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

 COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

Na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona rekrutacja do następujących szkół:

 1. Technikum Nr 1 -5 letnie:

1 oddział - technik hotelarstwa

1 oddział – technik informatyk

1 oddział – technik logistyk

 1. oddział – technik eksploatacji portów i terminali
 1. Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia

1 oddział - kucharz

 

 

I. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

 

 1. Zgłoszenia   kandydatów odbywają się             poprzez stronę internetową
  www.nabor-pomorze.edu.com.pl
       dostępną od 15 czerwca 2020 r. 

Wydrukowany wniosek w formie papierowej i podpisany przez opiekunów prawnych i kandydata należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10 lipca 2020 r. do godz.15.00

 

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej mają kandydaci z największą liczbą punktów. 

 

 1. W przypadku równej liczby punktów preferencje w przyjęciu otrzymują kolejno:

 

a/ kandydat mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; 

 

b/ kandydat spełniający jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą .

 

 

 

 

II. Kwalifikacje kandydatów do pięcioletniego technikum

 

Podstawą przyjęcia kandydata do klasy pierwszej technikum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:

 1. 100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte 
  w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu: 

               a/wynik procentowy z j. polskiego  x 0,35

b/ wynik procentowy z matematyki  x 0,35

c/ wynik procentowy z języka obcego nowożytnego  x 0,3

 

 1. 100 punktów – punkty uzyskane za świadectwo:

a/ oceny z języka polskiego i trzech wskazanych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły - max 72 punktów

b/ szczególne osiągnięcia ucznia  wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej  -  max 18 punktów

c/ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  - 7 punktów .

d/ aktywność na rzecz innych ludzi (np. wolontariat)  -  3punkty.

 

III. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do technikum.

 

 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne wybrane przez szkołę do punktacji:

 

Symbol klasy

 

Nazwa klasy/ zawód

 

Przedmioty, z których, w procesie rekrutacji,  oceny są punktowane

1h

Technik hotelarstwa

język polski

język angielski

geografia

matematyka

1ti 

Technik Informatyk

język polski

język angielski

matematyka

informatyka

1p

Technik logistyk

język polski

język angielski

geografia

matematyka

1p

 

 

 

Technik eksploatacji portów i terminali

język polski

język angielski

matematyka

informatyka

1k

Szkoła Branżowa

kucharz

język polski

język angielski

geografia

biologia

 

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów wymieniowych wyżej:

celujący:             

18 punktów.

bardzo dobry:  

17 punktów.

dobry :                

14 punktów.

dostateczny :  

8 punktów.

dopuszczający :

2 punkty.

 

 

 1. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

A. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaję   się 5 punktów.

 

B. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim zorganizowanym przez  kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się  10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -

7 punktów,

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -

5 punktów,

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty.

 

C. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych, innych niż wymienione  w pkt A i B, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie na szczeblu: 

 1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym - 3 punkty,
 3. wojewódzkim - 2 punkty,
 4. powiatowym -   1 punkt.

 

 1. Gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie szkoły podstawowej , sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach A, B, C, ale maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów (jak wymieniono w pkt.II.2.b Regulaminu).

 

 1. Wykaz konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego można odnaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich  olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w Regulaminie. 

 

I V.       Harmonogram rekrutacji

 

Kandydaci do  technikum musza złożyć następujące dokumenty:

 

 1. Podanie – wydruk z programu elektronicznego naboru do szkół.
 2. Kopię/ oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty.
 3. Odpis aktu urodzenia (kserokopia).
 4. Dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem.
 5. Ankieta dla kandydata - pobrana z sekretariatu szkoły.
 6. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie do lekarza medycyny pracy kandydaci zakwalifikowani do technikum pobierają z sekretariatu szkoły).

 

 

Lp.

Czynności

 

Terminy

 

1.

Rejestracja kandydatów/ wybór preferencji.

Składanie wniosku o przyjęcie do Technikum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  i          kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 15 czerwca 2020 r.

 

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2. 

 

 

 

 

 

 

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia .

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Technikum o  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej .

 

 

od 26 czerwca 2020 r.

 

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

 

 

 

3.

Weryfikacja danych o osiągnięciach.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę.

od 26 czerwca 2020 r.

do 15 lipca 2020 r.

4.

 

 

Weryfikacja zmian wniosków kandydatów.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 31 lipca 2020 r.

 do  7 sierpnia 2020 r.

 

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

do 11 sierpnia 2020 r.

6. 

 

 

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata,
a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

 

12 sierpnia  2020 r.

 

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie .

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 

8. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie

o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu**.  

od 13 sierpnia  2020r.

do 18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

 

 

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

19 sierpnia 2020r.
- do godz. 14.00

10

Poinformowanie przez dyrektora szkoły podstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole .

19 sierpnia 2020 r.

 

 

11

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych .

 

 do 20  sierpnia 2020 r.

12 

 

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  do 22  sierpnia  2020 r.

13

 

 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

14

 

 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

15

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

 

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

V. Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

 1. W terminie 4 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. 

 

 

  List od Prezydenta Sopotu dotyczący przyszłości ZSH

 

Informacje ogólne | Technik informatyk | Technik logistyk | Technik hotelarstwa

Technik eksploatacji portów i terminali | Kucharz

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
  ul. Wejherowska 1
  81-814 Sopot
 • 58 551 11 92