Szanowni Kandydaci i Rodzice,

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej należy wypełnić na stronie:

www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

 

REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum po gimnazjum

REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum po szkole podstawowej

REGULAMIN REKRUTACJI do Branzowej Szkoły I stopnia

 

List od Prezydenta Sopotu dotyczący przyszłości ZSH

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas

pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin

 

Termin

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w postępowaniu

 

w postępowaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekrutacyjnym

 

uzupełniającym

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4

 

 

 

Złożenie

wniosku

 

o

przyjęcie

 

do

szkoły

 

od 13 maja 2019 r.

 

od 12 lipca 2019 r.

 

 

 

ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

 

wraz

z

 

do 18 czerwca 2019 r.

 

do 14 sierpnia 2019 r.

 

 

 

dokumentami   potwierdzającymi

spełnianie

przez

 

 

 

 

 

1

 

kandydata  warunków  lub  kryteriów  branych  pod

 

 

 

 

 

 

 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 04 listopada 2019 r.

 

od 17 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 22 listopada 2019 r.1

 

Do 20 grudnia 2019 r.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie

prób

sprawności

fizycznej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie

 

sprawdzianu

 

 

kompetencji

 

 

 

 

 

 

 

językowych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 06 czerwca 2019 r.

 

do 31 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie dotyczy2

 

nie dotyczy2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Przeprowadzenie

 

sprawdzianu

 

predyspozycji

 

 

 

 

 

 

językowych (klasy wstępne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie

 

sprawdzianu

 

uzdolnień

 

 

 

 

 

 

 

kierunkowych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję

 

 

 

 

 

 

 

rekrutacyjną   listy   kandydatów,   którzy   uzyskali

 

 

 

 

 

 

 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie  do

publicznej

wiadomości

przez

komisję

 

do 10 czerwca 2019 r.

 

do 01 sierpnia 2019 r.

 

 

 

rekrutacyjną   listy   kandydatów,   którzy   uzyskali

 

nie dotyczy2

 

nie dotyczy2

 

 

 

pozytywny

wynik

sprawdzianu

 

kompetencji

 

 

 

 

 

 

 

językowych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie  do

publicznej

wiadomości

przez

komisję

 

 

 

 

 

 

 

rekrutacyjną   listy   kandydatów,   którzy   uzyskali

 

 

 

 

 

 

 

pozytywny

wynik

 

sprawdzianu

predyspozycji

 

 

 

 

 

 

 

językowych (klasa wstępna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję

 

 

 

 

 

 

 

rekrutacyjną   listy   kandydatów,   którzy   uzyskali

 

 

 

 

 

 

 

pozytywny

wynik

 

sprawdzianu

uzdolnień

 

 

 

 

 

 

 

kierunkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Możliwość

dokonania

zmiany

wyboru

szkoły

 

do 19 czerwca 2019 r.

 

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzupełnienie   wniosku   o   przyjęcie   do   szkoły

 

 

 

 

 

 

 

ponadpodstawowej

 

i

 

ponadgimnazjalnej

 

 

 

 

 

 

 

o   świadectwo   ukończenia   szkoły   podstawowej/

od 21 czerwca 2019 r.

nie dotyczy

 

 

 

 

gimnazjum   oraz   o   zaświadczenie   o   wynikach

do 25 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

egzaminu  ósmoklasisty/gimnazjalnego

kopie  lub

 

 

 

 

 

5

 

oryginał – powyższe dotyczy kandydatów, którzy nie

 

 

 

 

 

 

 

podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów

 

 

 

 

 

 

 

rekrutujących   się   indywidualnie   w   systemie

 

 

 

 

 

 

 

elektronicznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków

od 13 maja 2019 r.

od 12 lipca 2019 r.

 

 

 

oprzyjęciedoszkołyponadpodstawowej/

do 04 lipca 2019 r.

do 14 sierpnia 2019 r.

 

 

 

ponadgimnazjalnej  i  dokumentów potwierdzających

 

 

do godz. 9.00

 

 

 

 

spełnianie

przez

kandydata

 

warunków

 

 

 

 

 

 

 

poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie

 

 

 

 

 

 

 

przez

przewodniczącego

komisji

rekrutacyjnej

 

 

 

 

 

6

 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

 

 

 

 

 

 

 

oraz

spełnianie

kryteriów

branych

 

pod

uwagę

 

 

 

 

 

 

do 27 listopada 2019 r.1

do 18 stycznia 2020 r.1

 

 

 

w  postępowaniu  rekrutacyjnym,  w  tym  ustalonych

 

 

 

 

 

 

 

przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności

 

 

 

 

 

 

 

wskazanych w oświadczeniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję

 

 

 

 

 

 

 

rekrutacyjną

listy

kandydatów  zakwalifikowanych

05 lipca 2019 r.

 

16 sierpnia 2019 r.

 

 

 

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

godz. 10.00

 

godz.10.00

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 grudnia 2019 r.1

21 stycznia 2020 r.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydanie   przez   szkołę   prowadzącą   kształcenie

do 08 lipca 2019 r.

do 21 sierpnia 2019 r.

 

 

 

zawodowe skierowania na badania lekarskie

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy składaniu wniosku

Przy składaniu wniosku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do szkoły1

 

do szkoły1

 

 

 

 

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata

 

 

 

 

 

 

 

pełnoletniego

oryginału

świadectwa

 

ukończenia

do 10 lipca 2019 r.

do 28 sierpnia 2019 r.

 

 

 

szkoły   podstawowej/   gimnazjum   i   oryginału

do godz. 14.00

 

 

 

 

 

do godz.14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaświadczenia  o  wynikach  egzaminu  ósmoklasisty/

 

 

 

 

 

9

 

gimnazjalnego,

o

ile

nie

zostały

one

złożone

 

 

 

 

 

 

w  uzupełnieniu

wniosku

o

przyjęcie

do

szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 14 grudnia 2019 r.1

do 24 stycznia 2020 r.1

 

 

 

ponadpodstawowej/

 

 

 

ponadgimnazjalnej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  w  przypadku  szkoły  prowadzącej  kształcenie

 

 

 

 

 

 

 

zawodowe

także

 

zaświadczenia

 

lekarskiego

 

 

 

 

 

 

 

zawierającego  orzeczenie  o  braku  przeciwskazań

 

 

 

 

 

 

 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję

12 lipca 2019 r.

 

29 sierpnia 2019 r.

 

10

 

rekrutacyjną

 

listy

kandydatów

 

przyjętych

godz. 12.00

 

godz. 15.00

 

 

 

 

i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 grudnia 2019 r.

1

20 stycznia 2020 r.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie

 

odwoławcze

w

postępowaniu

od 12 lipca 2019 r.

od 29 sierpnia 2019 r.

 

11

 

rekrutacyjnym - art. 158 ust. 6-9 u. p. o. oraz art.

do 08 sierpnia 2019 r.

do 25 września 2019 r.

 

 

 

20zc u. o. s.o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4,

 

 

 

 

 

 

 

art.203 u. p. w. u. p. o., art.165 ust.3 u. p. w. u. p.o.

 

 

 

 

 

 

 

od 16 grudnia 2019 r.

od 28 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 14 stycznia 2020 r.1

do 25 lutego 2020r.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Poinformowanie

przez

dyrektora

szkoły

Niezwłocznie,

Niezwłocznie,

12

ponadpodstawowej

i   ponadgimnazjalnej

kuratora

nie później niż

nie później niż

 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

15 lipca 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 grudnia 2019 r.1

29 stycznia 2020r.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

(§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603)..

 

  1. w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020 w branżowych szkołach nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów i prób sprawności fizycznej

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
    81-704 Sopot
    ul. Kościuszki 18/20
  • 58 551 11 92