• https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym
  17.12.2020 10:32 | więcej »
 • Od  2021 roku nie ma egzaminu maturalnego w „starej” formule. Absolwenci szkół, którzy nie zdali egzaminu maturalnego w „starej” formule, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.
   

  Egzamin ustny

  W roku szkolnym 2020/2021 egzaminy ustne nie odbędą się.
   

  W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej.

  Zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r.
  W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

  Osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego (w formule 2015) i zaliczyły wszystkie pisemne egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), maja prawo do 31 maja 2021 roku złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31.) bez przystępowania do niezdanych egzaminów ustnych oraz obowiązkowego (w poprzednich latach) przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
  15.01.2021 08:31 | więcej »
 • Absolwent wnosi opłatę za egzamin maturalny z każdego przedmiotu dodatkowego i obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej zdawany po raz trzeci i kolejny albo za egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłosił        w deklaracji, ale do niego nie przystąpił.


  Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy - niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2021 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2021 r.

  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, opłacany przedmiot, oraz 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.

  Opłatę za egzamin należy dokonywać na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: 
  NBP O/O Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

  http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-maturalny/oplata-za-egzamin

  10.11.2020 08:28 | więcej »
 • Wszystkie informacje dotyczące matury w maju 2021 roku (np. przykładowe arkusze maturalne) znajdziecie również na stronach 
  www.cke.gov.pl
  www.oke.gda.pl
  02.10.2020 13:54 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
  ul. Wejherowska 1
  81-814 Sopot
 • 58 551 11 92