Projekt: Droga do Sukcesu  

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponad 260 mln zł na poprawę jakości edukacji w województwie pomorskim. 

Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie wskazuje, że zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym jest jednym z kluczowych kierunków działań Samorządu Województwa Pomorskiego. Dlatego aby kompleksowo i równomiernie wspierać rozwój całego regionu przewidziano wymóg, by organy prowadzące zapewniły dofinansowanie dla minimum 60% szkół i placówek oświatowych im podległych.

Przeprowadzone przez wszystkich beneficjentów diagnozy w obszarze edukacji pozwoliły trafnie i kompleksowo wskazać potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkół. Wyniki analiz przełożyły się na zakres wsparcia, które obejmować może m.in. przygotowanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród uczniów, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Uczniowie Technikum nr 1 biorą udział w całorocznych zajęciach wyrównawczych i rozwijających kompetencje z: matematyki, j. angielskiego i geografii. W ramach tych zajęć prowadzone są także zajęcia przygotowujące do matury z wymienionych przedmiotów. Od września 2017 uczniowie wszystkich pierwszych klas będą mogli uczestniczyć w tych zajęciach. Dodatkowo doposażona zostanie pracownia geograficzna.

 

 

Projekt: Employ – Design Your Future Employability

Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji od 01-10-2012 do 30-09-2014.

Celem projektu EMPLOY jest zwiększenie szans zatrudnienia osób poszukujących pracy poprzez zwrócenie uwagi na konieczność rozwoju pożądanych kompetencji. Wykorzystując wnioski z już istniejących badań oraz z badań ankietowych przeprowadzonych we Włoszech, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii przez partnerów projektu EMPLOY odnośnie najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji kluczowych, partnerzy projektu EMPLOY stworzą metodologię bazującą na zasadach MYŚLENIA PROJEKTOWEGO (DESIGN THINKING) oraz umiejętności życiowych (LIFE skills) poprzez opracowanie odpowiednich działań/ćwiczeń umożliwiających poszukującym pracy zaplanowanie, przećwiczenie i opisanie swojej kandydatury w formie praktycznego portfolio. Można je będzie następnie zaprezentować potencjalnym pracodawcom zarówno w kraju jak i za granicą. Stworzona metodologia pomoże absolwentom i innym poszukującym pracy w zwiększeniu szansy na zdobycie zatrudnienia. Wszyscy nauczyciele, szkoleniowcy i doradcy zawodowi chętni do wprowadzenia nowej metodologii będą mogli wziąć udział w warsztatach szkoleniowych.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Przygotowanie osób poszukujących zatrudnienia do skuteczne go wejścia na rynek pracy po przez opracowanie zestawu innowacyjnych narzędzi mającego na celu:

• strategiczne planowanie przyszłości

• zidentyfikowanie pożądanych kompetencji na rynku pracy

• przećwiczenie określonych kompetencji i zdobycie doświadczenia / pewności w wykorzystaniu swoich umiejętności

• wykorzystanie kompetencji w poszukiwaniu pracy i podejmowaniu nowych przedsięwzięć (w kraju lub za granicą)

• tworzenie portfolio kompetencji

Projekt: DISCO – Digital Second Chance Opportunities

 

Projekt wspierający rozwój umiejętności cyfrowych w ramach program ERASMUS+ trwający od 1 września 2014 do 30 września 2016.

Celem projektu jest stworzenie ogólnoeuropejskiej platformy internetowej na temat rozwoju umiejętności cyfrowych i ich wpływu w edukacji drugiej szansy oraz stworzenie „europejskiej wspólnoty nauczycieli / trenerów z zakresu edukacji drugiej szansy”

W ramach projektu po czwartym spotkaniu partnerów projektu DISCO – Digital Second Chance Opportunities (www.secondchanceeducation.eu), które odbyło się 14/15 stycznia 2016 r. w Heerlen (Holandia) wiele się działo. Jednym z działań było rozpoczęcie międzynarodowych praktyk zawodowych. Jako pierwsi na praktyki za granicę wyjechały osoby z Sopotu oraz z Monchengladbach. Podczas kiedy grupa 11 osób z Sopotu gościła u pracodawców w Brystolu, uczniowie z Monchengladbach zdobywali doświadczenia we włoskim Palermo. Na 10-dniowy wyjazd (18-27-01-2016) do Anglii wyjechali: Daria Bobkowska, Joanna Dean, Dominik Gralak, Bartłomiej Izdebski, Agata Jabłonowska, Bogumiła Jetke, Marek Łebek, Mikołaj Muchowski, Kamila Pierzchała, Daniel Puk oraz p. Artur Chodoń.

REZULTATY PROJEKTU

Rezultaty projektu dostępne są na www.secondchanceeducation.eu – Europejskiej platformie edukacyjnej dla nauczycieli i trenerów. Gotowe są konkretne narzędzia dające możliwość działania w obszarze edukacji drugiej szansy. Mają one pomóc dostosowywać rozwój edukacji w poszczególnych krajach do standardów europejskich. Są to: system oceny dobrych praktyk (mający
przyczyniać się do szerszej wymiany metod, narzędzi i programów nauczania w krajach europejskich); poradnik dotyczący mobilności oraz narzędzie e-portfolio do walidacji kompetencji uczestników międzynarodowych praktyk zawodowych; baza danych szkoleń dla profesjonalistów (celem rozwijania ich kompetencji, poszerzania wiedzy i dzielenia się doświadczeniami) czy w końcu narzędzia do ewaluacji pracy nauczycieli i mierzenia jakości pracy placówek edukacji drugiej szansy.

 

 

 

 

Projekt: Należy siebie poznać, aby się polubić

 

Projekt realizowany w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

 • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
 • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
 • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
 • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych;

Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa

Projekt „Należy siebie poznać, aby się polubić”, realizowany w Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie, stanowił odpowiedź na trudności młodzieży w komunikacji rówieśniczej, dobrej komunikacji z nauczycielami i rodzicami, rozwiązywania konfliktów, a także na zjawisko agresji i dyskryminacji. Przedsięwzięte działania polegały na przeprowadzeniu szeregu warsztatów dotyczących zagadnień: komunikacji rówieśniczej, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, antydyskryminacji oraz przeciwdziałania agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. Ponadto – we współpracy z fundacją Dariusza Michalczewskiego „Równe Szanse” – uczono sposobów rozładowywania złych emocji poprzez sport. We wszystkich prowadzonych zajęciach uczestniczyli uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia warsztatowe przewidziano także dla nauczycieli, wskazując zasady komunikacji w relacji nauczyciel - uczeń oraz sposoby rozwiązywania konfliktów z uczniami.

 

Projekt edukacji ekologicznej: Spotkanie z morzem Bałtyckim

Projekt realizowany we współpracy z Akwarium Gdyńskim.W ramach projektu dla szkół ponadgimnazjalnych uczniowie Technikum nr 1 dwa razy w roku uczestniczą w darmowych warsztatach:

Ichtiofauna Bałtyku

 • Projekcja multimedialna "Ryby Morza Bałtyckiego";
 • Warsztaty w Laboratorium Biologicznym, czyli indywidualna praca każdego z uczestników z wykorzystaniem sprzętu optycznego tj. binokularów;
 • Praktyczna nauka anatomii ryby poprzez wykonanie analizy ichtiologicznej śledzia. Analizę młodzież wykonuje przy użyciu narzędzi preparacyjnych, praca w podzespołach. 

 

Skorupiaki Bałtyku

 • Prezentacja multimedialna "Skorupiaki Bałtyku";
 • Warsztaty w Laboratorium Biologicznym mają na celu przede wszystkim zapoznanie uczniów ze sprzętem optycznym /binokulary/. Temat przewodni spotkania to systematyka bałtyckich skorupiaków. Każdy uczestnik zajęć samodzielnie rozpozna przeróżne gatunki tych niewielkich zwierząt. 

 

Bałtyckie rejsy edukacyjne

Na rejsy po wodach Zatoki Gdańskiej, w ramach programu "Spotkanie z Morzem Bałtyckim 2016", młodzież z sopockich szkół wypłynęła 16, 19 i 23 maja 2015. Mamy nadzieję, że dla wszystkich uczestników była to fantastyczna i niezapomniana przygoda.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
  ul. Wejherowska 1
  81-814 Sopot
 • 58 551 11 92